ALEC NEWS

รองผู้ว่าการ อช. ให้การต้อนรับและประชุมหารือด้านพลังงาน กับบริษัทมิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด

mitrpol_01

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ชีวภาพ (อช.) ให้การต้อนรับ และประชุมหารือร่วมกับกลุ่มธุรกิจพลังงาน บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด เรื่องการนํางานวิจัยของศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมี ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.), ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อํานวยการกองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (กพน.), ดร.โสภณ สิริศรัทธา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย และนายปัณณธร ทวีเทพไทกุล นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมโพรไบโอติกและพรีไบโอติก ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น คณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดําเนินงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม โพรไบโอติก และพรีไบโอติก (ICPIM), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (ALEC) และโรงงานนวัตกรรม อาหาร (FISP) เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมด้าน โพรไบโอติก (Probiotics), พรีไบโอติก (Prebiotics) และสาหร่ายที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร และส่วนผสมในอาหารสัตว์

 

mitrpol_01
mitrpol_02
mitrpol_03
mitrpol_04
mitrpol_05
navigate_before
navigate_next