ALEC NEWS

ALEC เปิดให้สั่งซื้อพันธุ์สาหร่ายแล้ว

buy_Algal

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสาหร่าย (TISTR ALgal Excellent Center)  เปิดให้บริการสั่งซื้อพันธุ์สาหร่าย ผ่านทาง ศูนย์จุลินทรีย์ และยังสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาหร่ายได้อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tistr.or.th/tistr_culture/index_th.php
หรือติดต่อ คุณสุพรรษา ขันธโสภาโทรศัพท์  0 2577 9000 ต่อ 9842