ALEC Activity

ALEC ร่วมจัดนิทรรศการในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติการสําหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy)

Alec_News_01_A

ALEC ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ การผลิตสาหร่ายเป็นอุตสาหกรรมพลังงานและอาหารเพื่อนำเสนอต่อบุคลากรภาครัฐและเอกชน สื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภายใต้ แผนงานขยายการ ผลิตสาหร่ายเป็นอุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร ซึ่งเป็ 1 ใน 4 แผนงานของ วว. ที่ได้รับมอบหมาย จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร .อาภารัตน์ มหาขันธ์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย วว . (ในขณะนั้น) ด้รับมอบหมายทําหน้าที่ในฐานะเจ้าภาพแผนงานฯ

Alec_News_01_H
Alec_News_01_G
Alec_News_01_F
Alec_News_01_E
Alec_News_01_D
Alec_News_01_C
Alec_News_01_B
Alec_News_01_A
navigate_before
navigate_next