ALEC SERVICE

Service

การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย มีดังนี้

1. ด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสาหร่ายอย่างยั่งยืนโดยการจัดตั้งคลังสาหร่าย วว. ณ เทคโนธานี เป็นการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention Biological Diversity, CBD) ที่ว่าด้วยการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด (ex situ conservation) และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (sustainable utilization)

2. ด้านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน

3. ด้านงานบริการ

  • การให้บริการสายพันธุ์สาหร่าย
  • การจัดจำแนกชนิดของสายพันธุ์สาหร่าย
  • การตรวจนับจำนวนเซลล์สาหร่าย
  • การให้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษไมโครซิสตินจากสาหร่าย
  • การให้บริการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
  • การให้บริการที่ปรึกษา

Service01 Service02