ALEC Form

อัตราค่าบริการ

งานบริการที่ดำเนินการอยู่

ลำดับที่

รายการงานบริการ

ราคา

1

จำหน่ายสายพันธุ์สาหร่าย

รัฐบาล 900 บาท/สายพันธู์

เอกชน 1,500 บาท/สายพันธู์

2

จัดจำแนกสายพันธุ์สาหร่าย

(Algal strain Identification)

เอกชน 3,000 บาท/1 ตัวอย่าง

3

จัดจำแนกสายพันธุ์สาหร่ายบริสุทธิ์
(Pure Algal strain Identification)

รัฐบาล 1,000 บาท / 1 ตัวอย่าง

เอกชน 2,000 บาท / 1 ตัวอย่าง

4

ตรวจนับจำนวนสาหร่ายทั้งหมด
(Total Algal cell Count)

รัฐบาล 1,000 บาท / 1 ตัวอย่าง

เอกชน 2,000 บาท / 1 ตัวอย่าง

5

จัดจำแนกสายพันธุ์และตรวจนับจำนวนสาหร่าย
(Algal strain Identification and Algal cell Count)

รัฐบาล 3,000 บาท / 1 ตัวอย่าง

เอกชน 5,000 บาท / 1 ตัวอย่าง

6

ถ่ายภาพสาหร่าย
(Algal Microscopic photography)
400 บาท/1 สายพันธุ์

7

ตรวจวิเคราะห์สารพิษไมโครซิสติน
(Analysis of Microcystins)

รัฐบาล 3,000 บาท / 1 ตัวอย่าง

เอกชน 4,500 บาท / 1 ตัวอย่าง

8

บริการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย

15,000 บาท / หลักสูตร/1 คน
**ไม่รวมค่าอาหารเพาะเลี้ยง หัวเชื้อสาหร่าย และอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ

9

งานบริการวิจัย

พิจารณาเป็นรายกรณี*

*ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละโครงการ