mitrpol_01
ALEC NEWS

รองผู้ว่าการ อช. ให้การต้อนรับและประชุมหารือด้านพลังงาน กับบริษัทมิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ชีวภาพ (อช.) ให้การต้อนรับ และประชุมหารือร่วมกับกลุ่มธุรกิจพลังงาน บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด เรื่องการนํางานวิจัยของศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมี ดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์…
grandopening_01
ALEC NEWS

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายเปิดตัวพร้อมเป็นผู้นำในอาเซียน

พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย เปิดอาคารใหม่โชว์สื่อ ครั้งแรก พาเยี่ยมชมกระบวนการเพาะเลี้ยงแบบครบวงจร ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย / เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย หรือ TISTR ALGAL EXCELLENT CENTER จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ …
9204856951512
ALEC NEWS

ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา  ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (Algal Excellent Center: ALEC) และให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อ Bio Reactor , Algal Plant และการบริการด้านวิเคราะห์ความปลอดภัยของน้ำ
Alec_News_01_A
ALEC Activity

ALEC ร่วมจัดนิทรรศการในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติการสําหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy)

ALEC ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “การผลิตสาหร่ายเป็นอุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร” เพื่อนำเสนอต่อบุคลากรภาครัฐและเอกชน สื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภายใต้ แผนงานขยายการ ผลิตสาหร่ายเป็นอุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 4 แผนงานของ วว. ที่ได้รับมอบหมาย จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร…