ALEC Form

อัตราค่าบริการ

งานบริการที่ดำเนินการอยู่ ลำดับที่ รายการงานบริการ ราคา 1 จำหน่ายสายพันธุ์สาหร่าย รัฐบาล 900 บาท/สายพันธู์ เอกชน 1,500 บาท/สายพันธู์ 2 จัดจำแนกสายพันธุ์สาหร่าย (Algal strain Identification) เอกชน 3,000 บาท/1…
ALEC Logo_Medium
ALEC Form

คำขอบริการทดสอบและวิเคราะห์ด้านจุลสาหร่าย (Testing and Analysis of Microalgae)

ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบและวิเคราะห์ด้านจุลสาหร่าย   1. ดาวน์โหลด คำขอบริการทดสอบจุลสาหร่าย 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วทำการ upload   3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ