CONTACT ALEC

building

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย
TISTR ALGAL EXCELLENT CENTER

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร 02 577 9000 ต่อ 9805