ALEC Form

อัตราค่าบริการ

งานบริการที่ดำเนินการอยู่ ลำดับที่ รายการงานบริการ ราคา 1 จำหน่ายสายพันธุ์สาหร่าย รัฐบาล 900 บาท/สายพันธู์ เอกชน 1,500 บาท/สายพันธู์ 2 จัดจำแนกสายพันธุ์สาหร่าย (Algal strain Identification) เอกชน 3,000 บาท/1…
Alec_News_01_A
ALEC Activity

ALEC ร่วมจัดนิทรรศการในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติการสําหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy)

ALEC ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “การผลิตสาหร่ายเป็นอุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร” เพื่อนำเสนอต่อบุคลากรภาครัฐและเอกชน สื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภายใต้ แผนงานขยายการ ผลิตสาหร่ายเป็นอุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 4 แผนงานของ วว. ที่ได้รับมอบหมาย จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร…